எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பிளேவியன் காணிக்கை மரியை Premium Design

திருமதி பிளேவியன் காணிக்கை மரியை

Born 18/03/1939 - Death 24/11/2023 யாழ்ப்பாணம் குருநகர் (Birth Place) யாழ்ப்பாணம் குருநகர் (Lived Place)